شرایط تحصیل در دانشگاه پردیس خودگردان 97

علاقه ای که داوطلبان کنکور سراسری در سالهای اخیر به رشته پزشکی نشان داده اند طرفداران رشته های پردیس خودگردان را نیز بیشتر کرده است. البته از آنجا که شرایط تحصیل در رشته های پردیس خودگردان در سالهای اخیر تغییراتی داشته و ظهور رشته های پردیس خودگردان در سالهای اخیر با شمایل تازه موجب شده است که شرایط تحصیل در رشته های پردیس خودگردان تغییر کند.تمایل زیاد این روزهای داوطلبان کنکور سراسری برای ورود به رشته های پردیس خودگردان علتی است برای گروه مشاوران ما تا شرایط تحصیل در رشته های پردیس خودگردان را  در قالب یک مقاله برای شما باز کنند.