شرایط تحصیل در رشته های ظرفیت مازاد 97

تعداد بسیار زیاد داوطلبان کنکور سراسری در رشته تجربی در سالهای اخیر و تبی که برای رشته پزشکی در بین داوطلبان کنکور سراسری تجربی ایجاد شده است باعث شده که علاقه مندان به آگاهی از شرایط تحصیل در رشته های ظرفیت مازاد زیادتر شده اند و مشاوران ما هر روزه با سوال درباره شرایط تحصیل در رشته های ظرفیت مازاد مواجه می شوند.بنابراین گروه مشاوران ما بنا بر ضرورتی که برای آگاهی بخشی به داوطلبان کنکور سراسری درباره موضوع شرایط تحصیل در رشته های ظرفیت مازاد را احساس کرد به تدوین این مقاله پرداخت.