سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97

اکثریت داوطلبان کنکور دکتری 97، احتمالا برداشتی که از اعمال سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97 دارند، این است که هدف از اعمال سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97، ایجاد عدالت آموزشی باشد. اما ایجاد سهمیه ها ی موثر در کنکور دکتری 97 به دنبال ایجاد عدالت آموزشی نیست بلکه هدف از اعمال سهمیه های موثر در کنکور دکتری97، خدمت رسانی به مشمولان سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97 می باشد. از همین جهت سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97 دارای رنگ و بوی مناطق آموزشی مختلف ایران و یا سطح آموزشی دانشگاه های مختلف نیستند. و این مسائل تنها در تاثیر معدل در کنکور دکتری 97 خود را نشان می دهند.