بازار کار رشته زبان و ادبیات فارسی و آینده شغلی

ادبیات فارسی هویت جامعه ایران است و آثار ادبی سرمایه های ملی و معنوی این مرز و بوم است به همین دلیل توجه به زبان و ادبیات فارسی دارای اهمیت ویژه ای است. رشته زبان و ادبیات فارسی یکی از رشته های زیر مجموعه گروه انسانی است که داوطلبان علاقه مند به این رشته در کنکور انسانی شانس خود را برای قبولی امتحان می کنند. شرط اول داوطلبان برای تحصیل در این رشته علاقه به زبان و ادبیات فارسی است. دروس اصلی رشته زبان و ادبیات فارسی در دوران دبیرستان عبارتند از کتاب های ادبیات فارسی، زبان فارسی، قافیه و عروض، آرایه های ادبی، تاریخ ادبیات ایران و جهان و نقد ادبی است.