شهریه غیر انتفاعی | جدول میزان شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 96

دانشگاه غیرانتفاعی یکی از دانشگاهای پر مخاطب در کشور می باشد که زیرنظر وزارت علوم توسط بخش خصوصی اداره می شود. تحصیل در این دانشگاه ها نکات خاصی دارد و مانند سایر دانشگاه ها در کنار امتیازات خود، ممکن است معایبی نیز داشته باشند که در زیر به توضیح آنها می پردازیم: