کارشناسی ارشد(فوق لیسانس)، یکی از مقاطعی است که داوطلبان برای ادامه تحصیل پس از مقطع لیسانس، به آن وارد خواهند شد. کارشناسی ارشد به دو صورت کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته است. در این قسمت، به معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد آزاد ، رشته های کارشناسی ارشد و دانشگاه های دارای کارشناسی ارشد خواهیم پرداخت.

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم جغرافیایی کارشناسی ارشد سراسری 96

دانشگاه های دولتی روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان برای تکمیل کردن ظرفیت هاید باقی مانده خود، فرصتی را به داوطلبان ارائه کردند تا بتوانند شانس خود را برای قبولی در کارشناسی ارشد سراسری امتحان کنند. متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشده اند یا از ثبت نام جا مانده اند، می توانند با شرکت در تکمیل ظرفیت علوم جغرافیایی کارشناسی ارشد سراسری، از این فرصت استفاده کنند. داوطلبان می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد، رشته محل های ارائه شده توسط دانشگاه های سراسری برای تکمیل ظرفیت را مشاهده کنند. داوطلبان می توانند بدون توجه به اینکه در چه رشته محلی قبول شده اند، می توانند در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری شرکت کنند. با آگاهی از حدود رتبه های قبولی، می توانیم در تکمیل ظرفیت علوم جغرافیایی کارشناسی ارشد سراسری، اولویت بندی بهتری داشته باشیم. در ادامه این مطلب، حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم جغرافیایی کارشناسی ارشد سراسری را در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد را به شما داوطلبان ارائه می کنیم.  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تربیتی کارشناسی ارشد سراسری 96

دانشگاه های دولتی روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان برای تکمیل کردن ظرفیت های باقی مانده خود، فرصتی را به داوطلبان ارائه کردند تا بتوانند شانس خود را برای قبولی در کارشناسی ارشد سراسری امتحان کنند. متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشده اند یا از ثبت نام جا مانده اند، می توانند با شرکت در تکمیل ظرفیت علوم تربیتی کارشناسی ارشد سراسری، از این فرصت استفاده کنند. داوطلبان می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد، رشته محل های ارائه شده توسط دانشگاه های سراسری برای تکمیل ظرفیت را مشاهده کنند. داوطلبان می توانند بدون توجه به اینکه در چه رشته محلی قبول شده اند، می توانند در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری شرکت کنند. با آگاهی از حدود رتبه های قبولی، می توانیم در تکمیل ظرفیت علوم تربیتی کارشناسی ارشد سراسری، اولویت بندی بهتری داشته باشیم. در ادامه این مطلب، حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تربیتی کارشناسی ارشد سراسری را در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد را به شما داوطلبان ارائه می کنیم.  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت شیمی کارشناسی ارشد سراسری 96

دانشگاه های دولتی روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان برای تکمیل کردن ظرفیت های باقی مانده خود، فرصتی را به داوطلبان ارائه کردند تا بتوانند شانس خود را برای قبولی در کارشناسی ارشد سراسری امتحان کنند. متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشده اند یا از ثبت نام جا مانده اند، می توانند با شرکت در تکمیل ظرفیت شیمی کارشناسی ارشد سراسری، از این فرصت استفاده کنند. داوطلبان می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد، رشته محل های ارائه شده توسط دانشگاه های سراسری برای تکمیل ظرفیت را مشاهده کنند. داوطلبان می توانند بدون توجه به اینکه در چه رشته محلی قبول شده اند، می توانند در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری شرکت کنند. با آگاهی از حدود رتبه های قبولی، می توانیم در تکمیل ظرفیت شیمی کارشناسی ارشد سراسری، اولویت بندی بهتری داشته باشیم. در ادامه این مطلب، حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت شیمی کارشناسی ارشد سراسری را در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد را به شما داوطلبان ارائه می کنیم.  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت زیست شناسی سلولی مولکولی کارشناسی ارشد سراسری 96

دانشگاه های دولتی روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان برای تکمیل کردن ظرفیت های باقی مانده خود، فرصتی را به داوطلبان ارائه کردند تا بتوانند شانس خود را برای قبولی در کارشناسی ارشد سراسری امتحان کنند. متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشده اند یا از ثبت نام جا مانده اند، می توانند با شرکت در تکمیل ظرفیت زیست شناسی سلولی مولکولی کارشناسی ارشد سراسری، از این فرصت استفاده کنند. داوطلبان می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد، رشته محل های ارائه شده توسط دانشگاه های سراسری برای تکمیل ظرفیت را مشاهده کنند. داوطلبان می توانند بدون توجه به اینکه در چه رشته محلی قبول شده اند، می توانند در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری شرکت کنند. با آگاهی از حدود رتبه های قبولی، می توانیم در تکمیل ظرفیت زیست شناسی سلولی مولکولی کارشناسی ارشد سراسری، اولویت بندی بهتری داشته باشیم. در ادامه این مطلب، حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت زیست شناسی سلولی مولکولی کارشناسی ارشد سراسری را در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد را به شما داوطلبان ارائه می کنیم.  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد سراسری 96

دانشگاه های دولتی روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان برای تکمیل کردن ظرفیت های باقی مانده خود، فرصتی را به داوطلبان ارائه کردند تا بتوانند شانس خود را برای قبولی در کارشناسی ارشد سراسری امتحان کنند. متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشده اند یا از ثبت نام جا مانده اند، می توانند با شرکت در تکمیل ظرفیت زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد سراسری، از این فرصت استفاده کنند. داوطلبان می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد، رشته محل های ارائه شده توسط دانشگاه های سراسری برای تکمیل ظرفیت را مشاهده کنند. داوطلبان می توانند بدون توجه به اینکه در چه رشته محلی قبول شده اند، می توانند در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری شرکت کنند. با آگاهی از حدود رتبه های قبولی، می توانیم در تکمیل ظرفیت زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد سراسری، اولویت بندی بهتری داشته باشیم. در ادامه این مطلب، حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد سراسری را در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد را به شما داوطلبان ارائه می کنیم.  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت زبان و ادبیات انگلیسی ارشد سراسری 96

دانشگاه های دولتی روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان برای تکمیل کردن ظرفیت های باقی مانده خود، فرصتی را به داوطلبان ارائه کردند تا بتوانند شانس خود را برای قبولی در کارشناسی ارشد سراسری امتحان کنند. متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشده اند یا از ثبت نام جا مانده اند، می توانند با شرکت در تکمیل ظرفیت زبان و ادبیات انگلیسی ارشد سراسری، از این فرصت استفاده کنند. داوطلبان می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد، رشته محل های ارائه شده توسط دانشگاه های سراسری برای تکمیل ظرفیت را مشاهده کنند. داوطلبان می توانند بدون توجه به اینکه در چه رشته محلی قبول شده اند، می توانند در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری شرکت کنند. با آگاهی از حدود رتبه های قبولی، می توانیم در تکمیل ظرفیت زبان و ادبیات انگلیسی ارشد سراسری، اولویت بندی بهتری داشته باشیم. در ادامه این مطلب، حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت زبان و ادبیات انگلیسی ارشد سراسری را در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد را به شما داوطلبان ارائه می کنیم.  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد سراسری 96

دانشگاه های دولتی روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان برای تکمیل کردن ظرفیت های باقی مانده خود، فرصتی را به داوطلبان ارائه کردند تا بتوانند شانس خود را برای قبولی در کارشناسی ارشد سراسری امتحان کنند. متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشده اند یا از ثبت نام جا مانده اند، می توانند با شرکت در تکمیل ظرفیت آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد سراسری، از این فرصت استفاده کنند. داوطلبان می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد، رشته محل های ارائه شده توسط دانشگاه های سراسری برای تکمیل ظرفیت را مشاهده کنند. داوطلبان می توانند بدون توجه به اینکه در چه رشته محلی قبول شده اند، می توانند در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری شرکت کنند. با آگاهی از حدود رتبه های قبولی، می توانیم در تکمیل ظرفیت آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد سراسری، اولویت بندی بهتری داشته باشیم. در ادامه این مطلب، حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد سراسری را در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد را به شما داوطلبان ارائه می کنیم.  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت حقوق کارشناسی ارشد سراسری 96

دانشگاه های دولتی روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان برای تکمیل کردن ظرفیت های باقی مانده خود، فرصتی را به داوطلبان ارائه کردند تا بتوانند شانس خود را برای قبولی در کارشناسی ارشد سراسری امتحان کنند. متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشده اند یا از ثبت نام جا مانده اند، می توانند با شرکت در تکمیل ظرفیت حقوق کارشناسی ارشد سراسری، از این فرصت استفاده کنند. داوطلبان می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد، رشته محل های ارائه شده توسط دانشگاه های سراسری برای تکمیل ظرفیت را مشاهده کنند. داوطلبان می توانند بدون توجه به اینکه در چه رشته محلی قبول شده اند، می توانند در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری شرکت کنند. با آگاهی از حدود رتبه های قبولی، می توانیم در تکمیل ظرفیت حقوق کارشناسی ارشد سراسری، اولویت بندی بهتری داشته باشیم. در ادامه این مطلب، حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت حقوق کارشناسی ارشد سراسری را در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد را به شما داوطلبان ارائه می کنیم.  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت حسابداری کارشناسی ارشد سراسری 96

دانشگاه های دولتی روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان برای تکمیل کردن ظرفیت های باقی مانده خود، فرصتی را به داوطلبان ارائه کردند تا بتوانند شانس خود را برای قبولی در کارشناسی ارشد سراسری امتحان کنند. متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشده اند یا از ثبت نام جا مانده اند، می توانند با شرکت در تکمیل ظرفیت حسابداری کارشناسی ارشد سراسری، از این فرصت استفاده کنند. داوطلبان می توانند با مطالعه دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد، رشته محل های ارائه شده توسط دانشگاه های سراسری برای تکمیل ظرفیت را مشاهده کنند. داوطلبان می توانند بدون توجه به اینکه در چه رشته محلی قبول شده اند، می توانند در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری شرکت کنند. با آگاهی از حدود رتبه های قبولی، می توانیم در تکمیل ظرفیت حسابداری کارشناسی ارشد سراسری، اولویت بندی بهتری داشته باشیم. در ادامه این مطلب، حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت حسابداری کارشناسی ارشد سراسری را در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد را به شما داوطلبان ارائه می کنیم.  

منابع کنکور ارشد عمران 97

کنکور ارشد عمران یکی از پر مخاطب ترین کنکور های مهندسی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. برای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد عمران 97 باید قبل از هر چیزی با کنکور کارشناسی ارشد عمران، نحوه طراحی سوال و بهترین منابع کنکور ارشد عمران 97 آشنا شوید. انتخاب صحیح منابع برای کنکور ارشد عمران 97 مهمترین گام در موفقیت داوطلبان شرکت کننده در کنکور ارشد عمران است، ما در این مقاله سعی داریم تا برای هر فرد متناسب با شرایط و هدفی که دارد بهترین منابع کنکور ارشد عمران را معرفی کینم.  

روش صحیح مطالعه کنترل خطی کنکور ارشد برق 97

بعد از این که در کنکور ارشد برق 90 در سوالات کنترل خطی تحولات اساسی به وجود آمد و سطح سوالات کنترل خطی کنکور ارشد برق دشوارتر و مفهومی تر شد برای بسیاری از داوطلبان کنکور ارشد برق مشکل ساز شد اما با توجه به ضرایب درس کنترل خطی در گرایش های مختلف کنکور ارشد برق 97 نمی توان از آن چشم پوشی کرد. از این رو برای موفقیت در سوالات کنترل خطی کنکور ارشد برق 97 نیازمند یافتن یک روش صحیح مطالعه کنترل خطی ارشد برق 97 می باشیم. در این مقاله با آنالیز سوالات کنترل ارشد برق 96 و سال های گذشته به یک درک کلی از درس کنترل خطی در آزمون ارشد برق می رسیم و با استفاده از نتایج این آنالیز ، روش صحیح مطالعه کنترل ارشد برق 97 را استخراج می کنیم. در انتها اصول کلی روش صحیح مطالعه کنترل خطی در کنکور ارشد برق 97 که شامل مرور ، خلاصه نویسی و تست زنی می باشد را توضیح می دهیم.  

روش صحیح مطالعه مدار ارشد برق 97

مدار های الکتریکی 1 و 2 یکی از اصلی ترین دروس مهندسی برق است که از اهمیت ویژه ای نیز در کنکور ارشد برق 97 برخوردار است به همین دلیل برای موفقیت در کنکور ارشد برق 97 نیازمند یک روش صحیح مطالعه مدار ارشد برق 97 خواهیم بود. با توجه به تغییرات اساسی که در کنکور ارشد برق 96 نسبت به سال های گذشته به وجود آمد درس مدار نیز از این قاعده مستثنی نبود و بارز ترین تغییری که در مدار کنکور ارشد برق 96 وجود داشت تغییر تعداد سوالات از 12 به 15 بود. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم با آنالیز کنکور ارشد برق 96 در درس مدار های الکتریکی به یک روش صحیح مطالعه مدار ارشد برق 97 برسیم. پس از رسیدن به یک روش صحیح مطالعه مدار ارشد برق 97 به نکات کلی برای موفقیت در سوالات مدار ارشد برق از جمله تست زنی و خلاصه برداری می پردازیم.  

منابع کنکور ارشد برق 97

یکی از مهم ترین بخش های آماده شدن برای کنکور ارشد برق 97 درست انتخاب کردن منابع کنکور ارشد برق 97 می باشد که برای هر داوطلب بسته به شرایطی که دارد و چه مقدار زمان تا برگزاری کنکور ارشد برق 97 فرصت دارد ، منابع کنکور ارشد برق 97 می تواند متفاوت باشد. برای بسیاری از داوطلبان این سوال در ابتدای شروع به آمادگی برای کنکور ارشد برق 97 این است که با توجه به شرایط داوطلب چه منابعی می تواند برای کنکور ارشد برق 97 مناسب باشد. در این مقاله متقاضیان کنکور ارشد برق 97 را به سه دسته تقسیم می کنیم که این سه دسته شامل متقاضیان رتبه های برتر کنکور ارشد برق 97 ، افراد با پایه علمی متوسط و دسته سوم افرادی که دارای درگیری های زیاد و زمان بسیار کم می باشند. برای این سه دسته منابع کنکور ارشد برق 97 را به فراخور نیاز و توقعی که از خود دارند معرفی کرده ایم. منابع ارشد کنکور برق 97 را در ادامه این مقاله در جداولی جداگانه برای این سه دسته متقاضی کنکور ارشد برق 97 بیان می کنیم.  

روش صحیح مطالعه زبان ارشد برق 97

درس زبان انگلیسی در کنکور ارشد برق 97 برای همه گرایش های مهندسی برق ضریب 2 دارد که با یک مقایسه ساده با سایر درس ها و ضرایب آن ها در کنکور ارشد برق 97 به این نتیجه می رسیم که درس زبان از اهمیت کمی در کنکور ارشد برق 97 برخوردار نیست اما با این وجود به علت نداشتن دانش کافی در مورد روش صحیح مطالعه زبان ارشد برق 97 باعث شده است بسیاری از داوطلبان تصمیم به حذف درس زبان انگلیسی در کنکور ارشد برق 97 بگیرند. درس زبان انگلیسی در کنکور ارشد برق 97 شامل 2 بخش زبان عمومی کنکور ارشد برق 97 و زبان تخصصی کنکور ارشد برق 97 که در بودجه بندی کنکور برق 97 هر دو به یک میزان اهمیت دارند و تعداد سوالات هم برابر می باشد که طبیعتا برای موفقیت در هر دو بخش نیاز به روش صحیح مطالعه زبان ارشد برق 97 داریم. در این مقاله قصد داریم با تحلیل درس زبان کنکور ارشد برق 96 با یک نتیجه گیری منطقی به معرفی یک روش صحیح مطالعه زبان ارشد برق 97 بپردازیم.  

اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96

وزارت بهداشت هر ساله جهت انتخاب داوطلبان دارای صلاحیت علمی از میان داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد آزمون برگزار می­کند. امسال نیز آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از صبح روز پنجشنبه ۲۲ تیر ماه شروع و با برگزاری آزمون در 53 رشته در عصر روز جمعه ۲۳ تیر به پایان رسید. این آزمون از لحاظ ساختار و زمان برگزاری تفاوت­های بسیاری با آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم دارد که ممکن است سوالاتی را در ذهن داوطلبان شرکت در آن فراهم آورد. با توجه به ادغام آزمون سراسری دانشگاه آزاد در آزمون دانشگاه سراسری، در رشته­های گروه پزشکی دانشگاه آزاد امسال آزمون جداگانه­ای برگزار نخواهد شد و داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در رشته­هایی مانند پرستاری، مامایی و ... را دارند باید توجه نمایند که در سال 96 آزمون ارشد وزارت بهداشت و آزمون ارشد دانشگاه آزاد در رشته­های علوم پزشکی بصورت مشترک برگزار شده است.  

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96 97

ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور توسط دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد امسال نیز همانند سالهای گذشته اقدام به پذیرش دانشجو از طریق ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر می کند. در مورد ثبت نام کارشناسی ارشد سراسری 96 و تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 در مقاله هایی جداگانه توضیحات لازم را داده ایم اما ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 96 تفاوت های ساختاری برای پذیرش دانشجو دارد که به همین دلیل در مقاله ای جداگانه در مورد ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 96 پرداخته ایم. در این مقاله برای آشنایی داوطلبان با ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 96 به زمان و نحوه ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 96 ، شرایط ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 96 و توضیحات جانبی در مورد ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 96 می پردازیم. برای اطلاع از نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97 کلیک کنید.  

برنامه ریزی کنکور ارشد 97

علی رغم اینکه کنکور کارشناسی ارشد در رشته های مختلف به صورت مجزا برگزار می شود و منابع و مسیر های متفاوتی دارند اما دارای شباهت های بسیاری نیز می باشند. با نگاهی اجمالی به برنامه ریزی کنکور ارشد تمامی رتبه های تک رقمی کنکور ارشد رشته های مختلف در سالیان گذشته به این نکته پی خواهیم برد که مسیر موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد با وجود تفاوت رشته ها یکسان است و موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد با برنامه ریزی کنکور ارشد به شکل صحیح قابل دستیابی است. به همین دلیل برای دستیابی به موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد 97 پیروی از برنامه ریزی کنکور ارشد 97 امری حیاطی محسوب می شود. در این مقاله با بیان برنامه ریزی کنکور ارشد 97 به شکل طبقه بندی شده و گام به گام داوطلبان کنکور کارشناسی 97 را برای رسیدن به رتبه دلخواهشان در کنکور کارشناسی ارشد 97 همراهی خواهیم کرد.  

اعلام نتیجه کنکور ارشد آزاد 96 | دریافت نتیجه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96

آخرین مرحله نتیجه کنکور کارشناسی ارشد آزد 96 از نه شهریور امسال مشخص خواهد شد. در این تاریخ نتیجه انخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 96 اعلام شد و داوطلبان دانشگاه ازاد میتوانند نیجه نهایی آزمون خود و زحمات یک ساله خود را دریافت کنند. برای مشاهده نتیجه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 از چند روش زیر میتوانید که نتیجه نهایی خود را مشاهده کنید.  

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۶ | ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد آزاد 96

دانشگاه آزاد همیشه برای داوطلبان ورود به دانشگاه فرصتی طلایی است؛ چراکه احتمال قبولی در آن، نسبت به قبولی در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی بسیار بیشتر است و رسیدن به رشته دلخواه در آن بسیار محتمل تر. پس اگر به هر دلیلی موفق به أخذ مجوز حضور در دانشگاه نشده اید و یا اینکه از رشته قبولی خود در مقطع کارشناسی ارشد رضایت ندارید، کافی است با داشتن آگاهی از زمان و نحوه ثبت نام در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، شما نیز وارد دانشگاه شوید. در این مقاله شما را با زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96، نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96، شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96، نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 و زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96، آشنا می سازیم. برای اطلاع از نحوه ثبت نام در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی سال 96 و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پردیس‌ خودگردان 96 کلیک کنید. برای اطلاع از نحوه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور 96 کلیک کنید.  

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 | شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد سراسری 96

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری، همه ساله پس از انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد که موفق به ورود به دانشگاه نشده اند و یا اینکه از رشته ای که در آن قبول شده اند رضایت ندارند، با ثبت نام در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد در سایت سازمان سنجش آزمون کشور، فرصت این را دارند تا دوباره شانس خود را برای قبولی در دانشگاه امتحان کنند. تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 نیز از این قائله مستثنی نیست و داوطلبان می توانند با ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری  کارشناسی ارشد 96 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور وارد دانشگاه هایی شوند که در مرحله اول، تکمیل ظرفیت نشده اند. در ادامه این مقاله ما سعی داریم تا تمام شرایط  و قوانین حاکم بر تکمیل ظرفیت ارشد را که شامل زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96، نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96، شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری  کارشناسی ارشد 96، نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96 و زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96، برای شما به طور کامل توضیح دهیم. برای اطلاع از زمان و نحوه ی ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان در سال ۹۶ کیلک کنید. به منظور ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و ثبت نام کارشناسی ارشد 96 با مشاوران تحصیلی ما تماس بگیرید. برای اطلاع از نحوه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور 96 کلیک کنید.  

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری کارشناسی ارشد 96

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

تکمیل ظرفیت

شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد سراسری 96

شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد سراسری

شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد

دانلود دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت

دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد

دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد 96

ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد سراسری 96

ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد سراسری

ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد

ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد 96

زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96

کارشناسی ارشد تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت ارشد

تکمیل ظرفیت 96

نحوه ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96

شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96

شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت

نحوه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96

زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96

اعلام نتیجه تکمیل ظرفیت ارشد 96

تکمیل ظرفیت ارشد سراسری 96

تکمیل ظرفیت دانشگاه های سراسری ۹۶